خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو سلام بر خورشید با حرکات چرخشی 3
در تمرینات یوگا حفظ تعادل نکته ای مهمی است که درست انجام دادن آن کمک شایانی به یوگا کار میکند. در این ویدئو مربی آموزش میدهد که چگونه تعادل خود را با حفظ میزان نیروی وارده بر زمین نگه دارید.