خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو سلام بر خورشید با حرکات چرخشی 5
در این ویدئو مربی تمریناتی را برای کشیدگی در عضلات شانه و دستها آموزش می دهد.