خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو سلام بر خورشید با حرکات چرخشی 7
ایجاد حداکثر کشش در عضلات دست ها تکنیکی است که برای انجام دادن آن تمرینات زیادی وجود دارد. در این ویدئو چگونگی انجام آن برای دست راست و چپ توسط مربی به خوبی آموزش داده میشود.