خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو سلام بر خورشید با حرکات چرخشی 8
در این ویدئو تمرینات چرخشی و تمریناتی با نوار پارچه ای آموزش داده میشود.