خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو سلام بر خورشید با حرکات چرخشی 9
در این ویدئو حرکاتی در حالت خوابیده آموزش داده میشود.