خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو ریلکسیشن کل بدن
چشمان خود را بسته و به صدای مربی گوش دهید تا بدن و تک تک عضلات بدنتان در آرامش قرار گیرد.