خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نکاتی برای سایز کفش‌ها
گرچه سایزها در همه نوع کفشی یکسان است اما قالب آنها با یکدیگر تفاوت دارد. در این ویدئو به شما نکاتی آموزش داده می‌شود تا بتوانید کفشی مناسب و اندازه پای خود بگیرید.