خطا در بارگزاری ویدئو ...
کراوات و پاپیون روی پیراهن معمولی
آقایان به شکل روزمره از پیراهن‌های معمولی استفاده می‌کنند اما آیا استفاده از کراوات یا پاپیون همراه این پیراهن‌ها مناسب است؟ در این برنامه به این سأال پاسخ داده شده است.