خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو صحبت با فرزند نوجوان
صحبت کردن والدین با فرزندان نوجوان دارای ظرافت‌ها و فوت و فن‌های مخصوص به خود است. اینکه چه حالتی باید داشته باشید و زمان‌های مناسب صحبت کردن را در این برنامه فرا خواهید گرفت.