خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ورزش و عملکرد مغز
در این ویدیو با یک تحقیق علمی آشنا می‌شوید که در کشور سوئد صورت گرفته و طی آن یک میلیون پسر شامل 600 دوقلو از لحاظ فعالیت بدنی مورد مطالعه قرارگرفته اند. این ویدیو را تماشا کنید و از نتایج این تحقیق مطلع شوید.