خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو رویارویی با استرس
نوجوانی به عنوان یک دوره پر فراز و نشیب زمانی است که میزان استرس در آن افزایش زیادی پیدا می‌کند. بخش عمده‌ای از این استرس ناشی از فشارهای تحصیلی و آموزشی است. در این برنامه با علائم استرس و شیوه‌های مدیریت آن آشنا می‌شوید.