خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آموزش مسئولیت‌های مالی
باید از ابتدا فرزندان را با مفهوم پول و مسئولیت‌پذیری در قبال آن آشنا ساخت. این کار برای آینده آنان ضروریست تا یاد بگیرند منابع مالی زندگی‌شان را خود مدیریت کنند.