خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو صحبت با فرزند درباره بزهکاری
مراقبت و محافظت از فرزند در دوران نوجوانی وقتی صحبت از بذهکاری به میان می‌آید بسیار حائز اهمیت است. در این دوره به دلیل وجود تجربیات جدید متعدد پیوستن به گروههای بذهکار ممکن است اتفاق بیفتد که نیازمند اقدام جدی است.