خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آموزش به دخترها برای مقابله با دختران بدرفتار
در نوجوانی بین بچه‌ها گروههای دوستی شکل می‌گیرد. در گروههای دوستی دختران معمولاً پیش می‌آید که یکی از دخترها به هر دلیلی با دیگری بدرفتاری کند. اگر دختر شما مورد بدرفتاری قرار بگیرد باید بدانید چطور می‌توانید این مشکل او را حل کنید.