خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تاریخچه اذیت و آزار
موارد اذیت و آزار همواره در جامعه بشری وجود داشته است. بنابراین باید دانست که این موضوع تنها مختص به حال حاضر نیست و از گذشته رایج بوده است. در این برنامه تاریخچه مختصری از این پدیده ارائه شده است.