خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تأثیرات منفی اینترنت روی پسران نوجوان
با فراگیر شدن استفاده از اینترنت میان نوجوانان طی دهه اخیر والدین باید بیش از پیش مراقب نحوه استفاده فرزندان نوجوان از این ابزار اطلاعات باشند تا فرزندان در معرض تأثرات مخرب محتوای نامناسب قرار نگیرند.