خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو جلوگیری از رفتارهای پرخطر
با شروع نوجوانی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر زیاد می‌شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که آن‌ها درگیر این نوع فعالیت‌ها نشوند. اما آن چه مطرح می‌شود نقش والدین در این باره است که در این برنامه به آن پرداخته شده است.