خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نکات مربوط به دستگیری نوجوان
نوجوانی دوره پرخطری است و نوجوان ممکن است از روی بی‌تجربگی مرتکب اعمال و رفتارهایی شود که موجب دستگیر شدن وی گردد. این برنامه اقدامات لازم در چنین شرایطی را معرفی می‎‌کند.