خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو علت عدم صحبت با والدین
یک نوجوان پر از آشفتگی‌های گوناگون است. او دائم درگیری ذهنی دارد. دراین مورد که دیگران چگونه آن را میبینند فکر می‌کند و با تغییرات تازه‌ای در خود مواجه می‌شود. او مثل گذشته با والدین ارتباط برقرار نمی‌کند. با تماشای این برنامه والدین برخورد درست با این مسأله را خواهند آموخت.