خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو اگر کودکمان سم خورد چه کنیم؟
اغلب والدین در گذشته فکر می‌کردند که اگر کودکشان سم خورده، تا قبل از رسیدن کمک‌های پزشکی باید اقدامی انجام دهند. در این ویدیو خواهید دید که بهترین کار صبر کردن تا رسیدن کمک‌های پزشکی است و هرگونه اقدام دیگری تنها می‌تواند اوضاع را بدتر کند.