خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حالت جسد
وضعیت جسد در یوگا شامل استنشاق صحیح می‌باشند. این امر منجر به تصفی خون و تقویت اعصاب و مراکز مغز و تسکین بسیاری از بیماریهای ریه و قفس سینه میشود. این حالت در برقراری با آفتاب و در طبیعت انجام می شود تا شما انرژی زمین و خورشید را دریافت کنید و با تمام اجزای بدن خود ارتباط برقرار کنید تا در نتیجه در لحظه باشید و تمام استرس ها و تنش های موجود از شما دور شود.