خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو چرخش در ستون فقرات
حركت چرخش ستون فقرات بصورت نيمه جزء حركات پايه‌ ای است كه باعث چرخش ستون فقرات می‌ شود. این حركت عصبهای ستون فقرات و رباطها را سفت كرده و سيستم گوارش را تقويت می ‌نمايد. ستون فقرات را صاف كنيد و شانه‌ هايتان را در يك سطح نگه داريد. نفس بكشيد و با هر بازدم كمی بيشتر بچرخيد. در ابتدا مانند تصوير به سمت چپ بچرخيد و در تكرار حركت به سمت راست بچرخيد.