خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو خم شدن و کشش در حالت دو زانو
خم شدن رو به جلو جواب خوبی است به کل روز پشت کامپیوتر نشستن. همچنین این حرکت برای زمانی که فضای زیادی در اختیار ندارید نیز بسیار مناسب است. سیستم عصبی را آرام می‌ کند، ستون فقرات، باسن و هسترینگ را می ‌کشد و عضلات چهار سر ران و زانوها را قوی می‌ کند.