خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کشش در پهلو‌ها در حالت نیمه نشسته
کشش باعث می ‌شود که بافت‌ های ماهیچه ‌ای در امتداد یکدیگر قرار گرفته و بالطبع فرایند بهبودی پس از یکسری تمرینات طاقت فرسا تسریع پیدا کند. اگر بافتها دچار در هم پیچیدگی شده باشند، قسمت‌ های آسیب دیده نیاز به زمان بیشتری برای التیام یافتن پیدا می‌ کنند.