خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو سلام بر خورشید با حرکات چرخشی 1
در این ویدئو مربی به کمک نوار پارچه ای تمریناتی ارائه میدهد تا تعادل دست ها بهم نخورد و در نهایت کشش قرار بگیرد.