خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو دوره مقدماتی هاتا یوگا - بخش 1
خیلی از حرکات یوگا با تنفس و در هماهنگی با ریتم دم و بازدم انجام میشوند. مثلاً در یک حرکت باید ابتدا دم انجام داد و پس از احساس کردن موج اکسیژن دریافت شده، آن را در بازدم با کمک گرفتن از عضلات شکم به بیرون هدایت نمود. وقتی به یک یوگا کار درحین انجام این کار مینگرید متوجه می‌شوید که آرامش خاصی وجود وی را فراگرفته است.