خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو دوره مقدماتی هاتا یوگا - بخش 6
در آغاز و پایان یوگا معمولاً حرکات مخصوصی برای کسب آرامش و ریلکس شدن انجام می‌شود. فردی که یوگا کار می‌کند باید جسم، ذهن و روان خود را با محیط اطراف در هماهنگی نگه دارد و یک دلیل انجام یوگا در طبیعت نیز همین است چون رسیدن به این هماهنگی در طبیعت بیش از هر جای دیگری میسر است و فرد خود را با نیروهای مختلف مانند جاذبه، باد و آفتاب در ارتباط حس می‌کند.