خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو برقراری تعادل در یوگا به وسیله‌ انتقال وزن
به ‌نظر می‌ رسد تمرینات یوگا بر آمادگی جسمانی سالمندان تأثیرات مثبت می ‌گذارد. این تأثیرات شامل بهبود تعادل ایستا و پویا، چابکی، قدرت در اندام فوقانی و تحتانی و انعطاف‌ پذیری اندام است. حرکاتی مانند کوه، بالا کشیدن دستها، لانژ، جنگنده و غیره و نیز حرکاتی از یوگا که روی یک پا انجام می‌ شوند، در تقسیم وزنتان به منظور حفظ تعادل مفید هستند.