خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فرآیند تمرینات یوگا
در انجام تمرینات یوگا معمولا یک زنجیره از حرکات انجام می شود که در ابتدا حرکات، آرام بخش هستند تا در ادامه بتوانیم حرکات را به خوبی و به درستی انجام دهیم. خوب است که این حرکات را در پایان این روند نیز انجام دهیم تا نوعی استراحت و سرد کردن برای بدن باشد. تا اثر روانی کشش ایجاد شده در اندام بدن نیز خنثی شود و دوباره به همان آرامش مطلقی که در ابتدا پیدا کرده بودیم دست یابیم.