خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تمرین در لحظه بودن در یوگا
این حرکات شامل استنشاق صحیح می ‌باشند. این امر منجر به تصفیه خون و تقویت اعصاب و مراکز مغز و تسکین بسیاری از بیماری‌ های ریه و قفسه سینه می‌ شود. این حالت در برقراری با آفتاب و در طبیعت انجام میشود تا شما انرژی زمین و خورشید را دریافت کنید و با تمام اجزای بدن خود ارتباط برقرار کنید تا در نتیجه در لحظه باشید و تمام استرسها و تنشهای موجود از شما دور شود.